Prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

29.10.1948 Přerov

 

Milan Horáček se narodil 29.října 1948 v Přerově. Po absolvování ZDŠ v Hulíně v letech 1963 - 1967 absolvoval SPŠ slévárenskou v Brně, kde poté pokračoval ve studiu na FS VUT (obor slévárenství). Studium zakončil s vyznamenáním v roce 1972 a byl následně v konkurzním řízení vybrán pro studium interní aspirantury. Disertační práci obhájil v roce 1977. V témže roce byl přijat na místo odborného pracovníka katedry slévárenství FS VUT, od roku 1979 byl převeden na místo odborného asistenta a roku 1983 jmenován docentem pro obor strojírenské technologie.

            V letech 1983-85 úspěšně absolvoval postgraduální kurz angličtiny na UK v Praze obhájením závěrečné práce a složením státních zkoušek. V roce 2008 mu byl udělen titul profesora. 

Na VUT v Brně - fakultě strojního inženýrství, se zabývá přednášením a cvičením předmětů z oboru slévárenské technologie především pro specializace materiálového inženýrství a slévárenské technologie. Je autorem a spoluautorem osmi učebnic oboru slévárenství. Profesor Horáček každoročně vede studenty a diplomanty v rámci odborné vědecké činnosti. Je také školitelem doktorandů v oboru strojírenské technologie a předsedou zkušební komise pro Státní závěrečné zkoušky jak na VUT v Brně tak na VŠB v Ostravě.

Od roku 1994 pracuje profesor Horáček ve funkci prvního místopředsedy výboru České slévárenské společnosti a od roku 1998 jako vicepresident Rady Sdružení přesného lití.

Od roku 1993 je odborným garantem hlavní výroční odborné akce slévačů České republiky – Slévárenských dnů, je členem redakční rady časopisu Slévárenství (ČR) a časopisu Metal Casting (USA).

Významných úspěchů dosáhl profesor Horáček také v mezinárodním měřítku. V roce 2002 se stal členem exekutivy (řídícího orgánu) Světové slévárenské organizace – WFO (World Foundry Organization), v roce 2009 byl zvolen jejím prezidentem a nyní pracuje v této organizaci jako past-prezident.  

Milan Horáček publikoval dosud více než sto článků v mezinárodních a domácích časopisech a ve sbornících konferencí. Přednáší na významných světových a evropských konferencích - například v USA, Japonsku, Číně, Koreji, Egyptě, Indii, Velké Británii, Německu, Norsku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku a dalších zemích. 

 

Kontakt:

horacek@fme.vutbr.cz

 

 

 

 

 

 


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz